Contact Us

Guangzhou Komaspec
Manufacturing Co. Ltd.

Clifford (Huashan) Industrial City, No. 288
A7 Ju Huashi Boulevard, Huashan Town
Huadu District, Guangzhou, China
Tel: +8620-22973038
Fax: +8620-22973036

info@komaspec.com

Send a Message
Please prove you are human by selecting the Flag.